Sushiya Express

Restaurants, Goleta
Sushiya Express

805 961-8272

Sushiya Express

955 Embarcadero Del Mar ,
Goleta