Home / Caterers / Shintori Sushi Factory

Shintori Sushi Factory

Caterers, Santa Barbara
Shintori Sushi Factory

805 898-0177

Shintori Sushi Factory

3001 State St ,
Santa Barbara