5 Restaurants - Thai Found

1

Your Place Thai Restaurant

22 N Milpas St
Santa Barbara
2

Zenyai Thai Cuisine

425 State St
Santa Barbara
3

Galanga Thai Restaurant

507 State St
Santa Barbara
4

Tap Thai Cuisine

3130 State St
Santa Barbara
5

Your Choice Thai Restaurant

3404 State St
Santa Barbara