Lure Fish House

Restaurants, Santa Barbara 93105
Lure Fish House

805 618-1816

Lure Fish House

La Cumbre Plaza
121 S Hope Ave ,
Santa Barbara 93105